DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

chovkoni.wbs.cz

Provozní řád areálu - chov koní Ctiboř

 

který je závazný pro všechny osoby zdržující se v areálu na základě smluvního vztahu a další osoby,

které prostory areálu navštěvují, stanovuji tato pravidla:

 

V rámci epidemiologického nařízení vlády ČR je zakázáno nepovolaným a cizím osobám vstupu do areálu farmy

a na přilehlké pozemky s koňmi a ostatními zvířaty.

Od 25. 3. 2020 je možné vyjímečně navštěvovat areál s respirátorem nebo nanorouškou.

Nutné nahlášení času návstěvy.

 + 420  603  730  525

 

 

 

 1. Areál je přístupný pouze po předchozím souhlasu oprávněné osoby (majitel areálu, stájník).

 2. Děti mladší 12 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která je za dítě odpovědná.

 3. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory. Do prostorů výběhu koní, stájí a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení a v doprovodu určené pověřené osoby.

 4. Psy je povoleno do areálu vodit pouze na vodítku . Majitel psa je povinen odstranit psí exkrementy.

 5. Je zakázáno odhazovat v areálu odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.

 6. Je zakázáno chovat se hlučně, nebo jakýmkoli jiným způsobem plašit zvířata.

 7. Bez souhlasu majitele je zakázáno koně jakkoliv krmit. Včetně pamlsků.

 8. Vjezd do areálu je povolen pouze za účelem zaparkování motorových vozidel majitelů ustájených koní, a to pouze  na určeném místě.

 9. V celém areálu  platí pro jízdu vozidel omezení rychlosti na  20 km/h.

 10. Každý návštěvník je povinen zabezpečit své věci sám, tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí v zaparkovaném voze.

 11. Každá osoba zdržující se v areálu je povinna dodržovat pokyny provozovatele areálu, dále bezpečnostní, protipožární, hygienické, veterinární a jiné předpisy.

 12. V prostorách areálu jsou všichni uživatelé povinni dodržovat pořádek a čistotu. Každý je povinen uklidit použité věci a nářadí na určená místa, a pokud způsobí nečistotu, neprodleně ji odstraní.

 13. V celém prostoru areálu koňského ranče platí přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm.

 14. Bez souhlasu provozovatele areálu je zakázáno umisťovat osobní předměty ve společných prostorách, přemisťovat předměty v majetku provozovatele areálu a používat vlastní elektrické přístroje a zařízení.

 15. Při manipulaci s koňmi (veterinární zákroky, čištění, sedlání, přikrmování, kování) budou všichni koně uvázáni na ohlávce na určeném stanovišti. Není dovoleno volné pouštění koní kdekoliv v zázemí areálu nebo svévolně do volných ohrad.

 16. Proti podpisu je dlouhodobě zapůjčen klíč od sedlovny, majitelům koní, cvičitelům a pověřeným osobám. Každý je povinen důsledně zamykat tyto prostory na dva západy.

 17. Zákaz půjčování cizích věcí jako sedlový materiál, čištění, atd.

 18. Každý majitel koně či jezdec je povinen po svém koni  uklízet trus na jezdeckých plochách (plochy vyhrazené pro pohyb koní, jízdárna), na dvoře a ve stáji, a to výlučně jeho odklizením do vleček vedle skladovací stodoly. Nedodržení tohoto pravidla opravňuje  provozovatele vyúčtovat majiteli koně či jezdci, nedodržujícímu tuto povinnost smluvní pokutu 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

 19. Majitelům koní není dovoleno přistýlání a přikrmování koní z prostředků areálu. Případnou úpravu krmných dávek projedná majitel koně s majitelem areálu.  Do skladu krmiva mají přístup pouze pověřené osoby.

 20. Majitelé koní jsou povinni při započetí ustájení nahlásit provozovateli jméno koně, odevzdat průkaz koně a platný veterinární průkaz koně a udržovat toto po celou dobu ustájení v platnosti. Vstupní odčervení koně při zahájení ustájení provádí stájník za přítomnosti majitele koně a je hrazeno majitelem koně. Správce areálu určí umístění koně do vhodného výběhu nebo boxu, zpravidla po dohodě s majitelem koně s ohledem na jeho pohlaví a charakter. Veterinární, kovářské a jiné manipulační úkony s koněm hradí vždy majitel koně nad rámec ustájemí. Jedná se např.: asistence při kování nebo u vetrinárního zákroku, ošetřování či podávání léčiv, dekování, atd. Výcvik a pravidelné pohybování si zajišťuje každý majitel svého koně sám.

 21. Výpovědní doba pro ukončení ustájení ustájeného - podnájemného koně trvá po dobu dvou kalendářních mesíců, začíná plynout od posledního dne v kalendářním měsíci, kdy byla tato skutečnost sdělena písemně poštou nebo e-mailem podnájemcem nebo ustajovatelem. Pokud nebylo dohodnuto ustájení na dobu určitou. Např. připouštěné klisny.

 22. Užívání jezdeckého areálu nebo některé jeho  části k vlastnímu podnikání (nebo jakékoli i nesoustavné výdělečné činnosti) je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.

 23. Všichni účastníci jsou povinni se chovat ohleduplně ke koním, k jezdcům, k ostatním zvířatům na ranči, kolemjdoucím a k okolní přírodě.  Nejezdit po osetých zemědělských pozemcích a v lesním porostu mimo cesty.

 24. Je vhodné, aby účastníci jezdeckého výcviku, rekreační jezdci, pravidelní jezdci, ošetřovatelé, majitelé a další osoby podílející se na provozu areálu byli očkováni proti tetanu a  musí mít uzavřeno i úrazové pojištění.

 25. Každý kůň majitele musí být pojištěn k odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku.

 26. Jezdecký výcvik, jízda na koních je provozována na vlastní nebezpečí účastníků. Před zahájením musí účastník podepsat - prohlášení, že si je tohoto rizika vědom (u dětí prohlášení podepíše jejich zákonný zástupce). Bez tohoto nelze jízdy a výcvik nárokovat.

  Provozovatel neručí za případné úrazy vzniklé pádem z koně, případně jinou činností v jezdeckém areálu

      25. Účastník jízdy není provozovatelem pojištěn proti úrazu či jiné újmě na zdraví a majetku.

      26. Důležitá tel. čísla:         PRVNÍ POMOC 155      HASIČI 150       POLICIE 158                                                                                                                                                       veterinární lékař  MVDr. Zdeněk Bárta +420 603 284 362                                                                                                                                               majitelka areálu   Martina Klamtová +420 603 730 525

            Všichni návštěvníci areálu, majitelé koní a jezdci jsou povinni provozní řád  dodržovat a  seznámit se vždy s jeho aktuálním zněním zveřejněným na webu: www.chovkoni.wbs.cz. Nedodržení provozního řádu, výše uvedených podmínek či neuposlechnutí pokynů cvičitele při jízdě, výcviku či vyjížďce, nebo provozovatele či správce areálu je důvodem k ukončení výcviku bez jakéhokoliv nároku na vrácení uhrazených služeb, případně v k vypovězení smlouvy o ústájení koně.